top of page

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ที่โรงเรียนมัธยม McKinley เรา:

  • สร้างแรงบันดาลใจให้หลงใหลในการเรียนรู้และความเพียรพยายามเพื่อความเป็นเลิศ

  • เตรียมพบกับความท้าทายของโลก

  • ส่งเสริมความเมตตาความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ

ภารกิจ

ประธานโรงเรียนมัธยมวิลเลียมแมคคินลีย์มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ของนักเรียนผ่านโอกาสทางการศึกษาที่แท้จริงและรักษาชุมชนแห่งความเคารพซึ่งกันและกัน เราส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับการเรียนรู้และเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม

bottom of page